English

Creu cynllun diogelwch teulu i amddiffyn plant

Os ydych chi am gadw'ch plentyn yn ddiogel rhag camdriniaeth rywiol, gall gwneud cynllun diogelwch teulu helpu.

Mae'n bwysig gwybod beth yw ystyr ffactor risg a sut y gallai ffactorau risg edrych. Ffactor risg yw rhywbeth sy'n rhoi rhywun mewn perygl o gam-drin plentyn yn rhywiol. Gallai fod yn rhywbeth fel bod yn agos at blentyn neu beidio â goruchwylio plentyn.

Mae yna hefyd bethau sy'n amddiffyn plant - ac mae'n bwysig meddwl am y pethau y gall teulu eu gwneud i gadw pawb yn fwy diogel. 

Ymhlith yr enghreifftiau mae cyfathrebu da o fewn y teulu, perthnasoedd cefnogol a rheolau a ffiniau priodol. Dyma flociau adeiladu eich teulu ac maent yn sylfaen dda ar gyfer datblygu cynllun diogelwch teulu effeithiol. Gallwch lawrlwytho llyfryn i’ch helpu chi i greu cynllun diogelwch teulu sydd hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae'n bwysig cael cymorth os ydych chi'n amau ​​bod rhywbeth o'i le, yn hytrach nag aros am dystiolaeth o niwed.

Cynllun diogelwch teulu

Yr anoddaf y gallwn ei gwneud hi i’r camdrinwyr ddod rhwng plant a'r rhai sy'n gofalu amdanynt, saffach fydd plant.

Dyna pam mae cynllun diogelwch teulu yn syniad da.

Y cam cyntaf i fynd i’r afael â’r distawrwydd a’r cyfrinachedd sy’n amgylchynu camdriniaeth yw datblygu perthynas agored ac ymddiriedus gyda’n plant, lle gellir siarad am bethau da a drwg. Mae hyn yn golygu gwrando'n ofalus ar eu hofnau a'u pryderon, a rhoi gwybod iddynt na ddylent boeni am ddweud unrhyw beth wrthym.

Mae hefyd yn bwysig siarad â nhw, mewn ffyrdd sy'n briodol i'w hoedran, am berthnasoedd a rhyw, a bod yn gyffyrddus yn defnyddio'r geiriau y gallai fod eu hangen arnyn nhw. Mae yna rai awgrymiadau ar y wefan hon, gan gynnwys yr adnoddau Pantosaurus gwych gan yr NSPCC, i'w defnyddio gan rieni â phlant iau.

Dysgwch nhw pryd mae'n iawn dweud na, er enghraifft pan nad ydyn nhw eisiau chwarae, neu gael eu goglais, neu eu cofleidio neu eu cusanu.

Helpwch nhw i ddeall beth yw ymddygiad derbyniol, ac y gallent bob amser ddweud wrthym os yw rhywun yn ymddwyn mewn ffordd sy'n eu poeni, hyd yn oed os nad oeddent yn gallu dweud “na” ar y pryd.

Sicrhewch fod gan bob aelod o'r teulu hawliau i breifatrwydd wrth wisgo, ymolchi, cysgu a gweithgareddau personol eraill. Dylid hyd yn oed gwrando ar blant ifanc a pharchu eu dewisiadau.

Darganfyddwch gymaint ag y gallwch am warchodwyr plant, a pheidiwch â gadael plant ag unrhyw un y mae gennych unrhyw amheuon yn eu cylch. Os yw plentyn yn anhapus ynglŷn â rhywun penodol yn gofalu amdano, siaradwch gyda’r plentyn ynglŷn â’r rhesymau dros hyn.

Mae'r rhain yn gamau ymarferol y gall rhieni a gofalwyr eu cymryd i helpu i amddiffyn eu plant.

Gall y rheolau ‘SMART’ fod yn fan cychwyn da ar gyfer sgyrsiau pwysig:

Mae S am ‘SECRETS’ (CYFRINACHAU)

Mae cyfrinachau’n gallu bod yn hwyl, ond os ydynt yn ein gwneud ni’n drist neu’n ddryslyd, mae’n syniad da sôn amdanynt wrth Mam neu Dad neu rywun arall rydych chi’n ymddiried ynddo.

Mae M am ‘MATES’ (FFRINDIAU)

Ewch â rhywun gyda chi pan rydych chi’n mynd i rywle ac arhoswch gyda’ch gilydd.

Mae A am ‘ALWAYS’ (BOB AMSER)

Cofiwch ddweud bob amser wrth eich rhieni, gofalwr neu rywun arall rydych chi’n ymddiried ynddo i ble rydych chi’n mynd, gyda phwy rydych chi a phryd fyddwch chi’n ôl.

Mae R am ‘RESPECT’ (PARCH)

Cofiwch barchu eich corff a chofio ei fod yn breifat. Does gan neb hawl i gyffwrdd eich rhannau preifat - y rhannau o dan wisg nofio.

Ac mae T am ‘TELL’ (DWEUD)

Cofiwch ddweud wrth eich rhieni, gofalwr neu rywun arall rydych chi’n gallu ymddiried ynddo os oes rhywun neu rywbeth yn gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus neu’n ofnus.

Dyma rai pethau y gallwch chi a'ch teulu eu gwneud i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol:

GWYBOD YR ARWYDDION

CYSYLLTIADAU AGORED O RAN CYFATHREBU

ADDYSGU BOB UN YN Y TEULU

GOSOD FFINIAU TEULU CLIR

CYNNWYS OEDOLION DIOGEL 

CYMERWCH RAGOFALON SYNHWYROL O RAN PWY SYDD GYDA MYNEDIAD I'CH PLANT

GWYBOD AM ADNODDAU LLEOL A SUT I GAEL MYNEDIAD ATYNT

CEISIO cymorth A CHYNGOR – NID YDYCH CHI AR BEN EICH HUN

< Fiedo blaenorol                                                                                                                                                                               Fideo nesaf >

EISIAU GWYBOD MWY?

Os ydych eisiau gwybod mwy sut i atal cam-drin plant yn rhywiol, gallwch wylio gweddill ein ffilmiau byr.

Os ydych chi'n poeni am sut mae oedolyn neu berson ifanc rydych chi'n ei adnabod yn ymddwyn o amgylch plant, gallwch gael cefnogaeth gyfrinachol drwylinell gymorth Stop It Now! 0808 1000 900.Os nad ydych yn barod i siarad â rhywun eto, gallwch ddefnyddio ein sgwrs fyw neu anfon neges ddiogel.

Warning signs in children and adults

It is very difficult to think that a child is being abused. If you are concerned about the way that a young person or adult is acting, read through our guide to understand how to respond.

Learn More

What to do if your child gets into trouble online

Children are able to access more dangerous content than ever online. If your child gets into trouble online, it is imporant to know how to react and support them.

Learn More

Harmful sexual behaviour among young people

It is vital that adults and carers understand what harmful sexual behaviour looks like in young people and how to respond if you are concerned about a child or young person's actions.

Learn More

What to do if a child tells about abuse

Children frequently do not tell about abuse, but it they disclose this kind of information it is vital to respond sensitively and appropriately. Our guide aims to offer support to parents and carers to know how to act.

Learn More