English

Gall effeithiau cam-drin plant yn rhywiol fod yn annifyr ac yn niweidiol, yn enwedig pan fo'r camdriniwr yn rhywun y mae'r plentyn yn gyfarwydd ag ef ac yn ymddiried ynddo. Gall effaith y cam-drin amrywio'n fawr o achos i achos ac mae'n bwysig bod rhieni a gofalwyr yn deall y gall yr effaith effeithio ar bob agwedd ar eu bywydau am oes.

Mae'r fideo byr hwn yn rhoi gwybodaeth am effeithiau cam-drin plant yn rhywiol. Gallwch ddod o hyd i ragor o gyngor a chefnogaeth yn y dolenni isod. 

EFFEITHIAU CAM-DRIN PLANT YN RHYWIOL 

Mae pob cam-drin yn anghywir. Ond gall fod yn arbennig o annifyr a niweidiol pan fydd y camdriniwr yn rhywun y gellir ymddiried ynddo i amddiffyn a meithrin y plentyn y mae'n mynd ymlaen i'w gam-drin.

Gall cam-drin rhywiol achosi niwed dwfn a pharhaol i blant. Nid yn unig i'w datblygiad emosiynol, corfforol a rhywiol, ond hefyd i'w hymddiriedaeth mewn oedolion, yn enwedig os yw'r camdriniwr yn rhywun maen nhw'n ei garu; rhywun a ddylai fod wedi eu hamddiffyn.

Mae effaith cam-drin rhywiol yn amrywio o blentyn i blentyn. Mae gwytnwch a dewrder plant yn wyneb camdriniaeth yn rhyfeddol; ond i lawer mae'r difrod yn enfawr, a gall effeithio ar bob agwedd o’u bywydau, am flynyddoedd os nad am oes.

< Fideo blaenorol                                                                                                                                                                           Fideo nesaf >

EISIAU GWYBOD MWY?

Os ydych eisiau gwybod mwy sut i atal cam-drin plant yn rhywiol, gallwch wylio gweddill ein ffilmiau byr.

Os ydych chi'n poeni am sut mae oedolyn neu berson ifanc rydych chi'n ei adnabod yn ymddwyn o amgylch plant, gallwch gael cefnogaeth gyfrinachol drwylinell gymorth Stop It Now!: 0808 1000 900. Os nad ydych yn barod i siarad â rhywun eto, gallwch ddefnyddio ein sgwrs fyw neu anfon neges ddiogel

what help is there for someone who has been abused?

There are lots of organisations that can help you or a loved one in need. Visit our page to find out more.

Learn More

WHAT is the impact of child sexual abuse?

The impact of child sexual abuse varies from case to case and can impact lives in the long term. Visit our page to understand more and what support is available for survivors and families.

Learn More

Warning signs in children and adults

It can be very difficult to think a child is being abused or an adult you know is abusing a child. But there are key signs to be aware of and we can help you to respond appropriately.

Learn More

What to do if a child tells about abuse

It can be difficult to know how what to do if a child tells you about abuse. Our guide aims to help you with responding in a sensitive and appropriate way.

Learn More